Allemannsretten

Allemannsretten, retten til fri ferdsel og opphold i utmark, er fundamentet for utøvelse av det enkle friluftslivet. Den gir oss rett til å gå fotturer i skog og fjell, gå på ski i marka om vinteren og sykle, ake og ri på stier og veier. Allemannsretten er nedfelt i friluftsloven og bygger på respekt for miljøverdier, eiere og andre brukere. Retten til fri ferdsel og opphold gjelder i utgangspunktet bare i utmark og på dyrket jord når marka er frosset og snøbelagt. Utmark er udyrket mark og omfatter det meste av vann, strand, myr, skog og fjell i Norge. Innmark er all dyrket jord, som åker, eng, kulturbeite, hage og yngre plantefelt. Innmark er også gårdsplass, hustomt og industriareal. Allemannsretten omfatter ikke ferdsel med motorkjøretøy.

Hva innebærer allemannsretten ?

I utmark kan en ferdes overalt til fots og på ski og raste hvor en vil. Overnatting under åpen himmel eller telting er tillatt i utmark, men ikke nærmere enn 150 meter fra hus eller hytte. Skal du ligge mer enn to døgn på samme sted, må grunneieren gi tillatelse.

Som bruker av allemannsretten har en også plikter. Enhver skal opptre hensynsfullt og varsomt så det ikke voldes skade eller ulempe for eier, bruker eller andre. Ta også hensyn til miljøet. Alle må rydde opp etter seg og ikke etterlate stedet i en slik tilstand at det virker skjemmende. Vær varsom med ild og respekter forbudet mot å tenne bål i eller i nærheten av skog i tiden 15. april til 15. september. De fleste steder kan en plukke bær, sopp og blomster, men det gjelder spesielle regler for molteplukking i Nord-Norge. Uansett hvordan en ferdes, skal en vise hensyn og ikke skade eller unødig forstyrre husdyr, natur eller vilt.

Allemannsretten truet

Allemannsretten er i dag truet av ulike former for kommersialisering, privatisering og ikke minst ulovlige stengsler i strandsonen. Mange enkeltinngrep i kystsonen, spesielt rundt Oslofjorden og på sørlandskysten, har over tid redusert tilgangen til attraktive strandområder. Liberal dispensasjonspraksis etter plan- og bygningsloven i 100-metersbeltet langs sjøen er en av årsakene, noe som mange steder har ført til økt hytte- og boligbygging i områder som tidligere var attraktive for friluftsliv. Parallelt med utstrakt utbygging har det stadig funnet sted en privatisering av strandsonen. Slik privatisering kan både være lovlig og ulovlig. Den ulovlige privatiseringen kjennetegnes ved at den har som hovedintensjon å holde allmennheten borte fra områder hvor de har lovlig adgang til å ferdes eller oppholde seg.