Kategorier
Nyheter

Forvaltning av strandsonen

Hvilke rammer bør styre utbygging i 100-metersbeltet langs sjøen? De statlige retningslinjene er ute på høring, og vi har avgitt et innspill.

Nasjonal Kystledgruppe er et samarbeid mellom Den Norske Turistforening, Forbundet KYSTEN, Norsk Fyrhistorisk Forening, Norges Padleforbund, Oslofjordens Friluftsråd og Friluftsrådenes Landsforbund for å fremme miljøvennlig kystfriluftsliv gjennom Kystleden. Kystleden er et tilretteleggingstiltak for ferdsel med eller uten overnatting langs kysten både til vanns og til lands. Vi legger til rette for det ikke-motoriserte friluftslivet, og legger vekt på å ta i bruk gamle bygninger til opphold og overnatting framfor å bygge nytt. Gjennom det tar vi vare på en viktig del av vår kystkultur, og bidrar ikke til ytterligere nedbygging av strandsona.

Opplevelsen av natur, kulturmiljøer og landskap står helt sentralt i det kystfriluftslivet vi fremmer, og vi er opptatt av å ta vare på ferdselsmulighetene både til lands og til vanns.

Nedbygging bit for bit

Vårt utgangspunkt er at en skal være svært varsom med å tillate ytterligere byggetiltak i strandsona, og at det der strandsona er mest nedbygd bør gjøres tiltak for å bedre allmennhetens tilgang. Vi er svært skeptiske til «bit for bit»-nedbygging gjennom dispensasjoner, og viser til solid støtte for dette perspektivet fra så vel evaluering av plan- og bygningsloven (EVAPLAN) som fra riksrevisjonen.

Kunnskapsgrunnlaget om friluftslivsverdiene er nå vesentlig bedre etter at de fleste kommuner har gjennomført kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder, og gjennom arbeidet som foregår med kommunale planer for friluftslivets ferdselsårer. Vi finner det oppsiktsvekkende at de foreslåtte planretningslinjene ikke vektlegger bruk av dette kunnskapsgrunnlaget. Videre mener vi det er en alvorlig mangel at Miljødirektoratets forslag til helhetlig plan for Oslofjorden ikke har ført til at en for sone 1 foreslår tiltak for å bedre allmennhetens tilgang.

Vi mener

Nasjonal Kystledgruppe mener ut fra dette at de foreslåtte planretningslinjene er så mangelfulle, ikke møter dagens utfordringer og i så liten grad har tatt opp nye føringer og kunnskap, at de bør gjennomarbeides på nytt og sendes på ny høring. Hovedutfordringen er at strandsona i for stor grad bygges ned, særlig gjennom dispensasjoner uten helhetsvurdering. Nasjonal Kystledgruppe mener planretningslinjene må legge opp til å bedre forholdene i sone 1 og at det ikke er faglig grunnlag for eller behov for å gjøre det lettere å bygge i sone 2 og 3. Vi mener også at soneinndelinga bør gjennomgås og revideres. I den grad utbygging i strandsona er nødvendig, må det som hovedregel må skje etter grundige planprosesser.

Hovedutfordringen er at strandsona i for stor grad bygges ned, særlig gjennom dispensasjoner uten helhetsvurdering.

Høringsinnspillet ble oversendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet 11.09.2020.