Kategorier
Nyheter

Fartsgrenser på sjøen

Samferdselsdepartementet foreslår endringer i reglene som gjelder for fritidsfartøyer. Vi støtter en nasjonal fartsgrense på 5 knop i 100-metersbeltet fra land.

Vårt høringsinnspill

Nasjonal Kystledgruppe består av Forbundet KYSTEN, Den Norske Turistforening, Friluftsrådenes Landsforbund, Norsk Fyrhistorisk Forening og Norges Padleforbund. Vi arbeider for å tilrettelegge for kystfriluftsliv med kyststier, ro- og padleruter og overnattingsmuligheter, og vektlegger et miljøvennlig friluftsliv bygd på tradisjonell bruk av kysten. Ivaretaking og istandsetting av fyreiendommer for allmenn bruk er en viktig del av virksomheten.

For vårt arbeid er det viktig at flest mulig kan ha gode og trygge friluftslivsopplevelser langs kysten. Økt og uvettig bruk av motoriserte fartøyer er en særlig utfordring for den sterkt økende padleaktiviteten langs kysten. Fravær av støy og intakt kystlandskap med et rikt plante- og dyreliv er viktig for opplevelseskvalitetene enten en oppholder seg ved kysten, vandrer på kyststi, ror eller padler. Vi vil særlig peke på at motorisert ferdsel med støy nær kysten er en særlig utfordring for fuglelivet.

På denne bakgrunn støtte Nasjonal Kystledgruppe det framlagte forslaget som innebærer nasjonal fartsgrense på 5 knop i et 100-metersbelte fra land for fritidsfartøy. Så langt vi kan vurdere bygger forslaget på et godt kunnskapsgrunnlag, og vi mener det er gjort gode avveininger mellom ulike interesser. Den generelle aktsomhetsbestemmelsen i § 3 er viktig og god, men vi mener det trengs videre arbeid for sikre tryggt og opplevelsesrik bruk av kysten både for friluftslivsutøvere og brukere av motoriserte fritidsfartøy. Opplæring og strengere promillegrenser er blant de konkrete faktorene vi mener det må arbeides videre med.